Tasavvuf; Ruhen Allah'a ermek, fiziken muhsin, nefsen muhlis ve irade olarak da Allah'a teslim olmak demektir.

Canana canı gönülden ulaşmayı dile.. Mevlana Hz.

Konferans duyurusu: Her Pazar saat 13.00-17.00 arası Konya Tasavvuf  Derneği konferans salonu'nda Şemsi Tebrizi Türbesi yanı. Giriş ücretsizdir.

Sualler ve Cevaplar

SORU: Tarikat Nedir?

CEVAP: Tarik yol demektir. Tarikatların hepsi Allah'ın müsaadesiyle kurulmuştur. Tarikat dediğimiz şey, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) devrinden başlıyor. Bu olayın içinde insanın Allahu Teala'ya ulaşması var. Fizik bedeninin Allahu Teala'ya kul olması, nefsin tezkiyesi var.

Peygamber Efendimiz (SAV) den günümüze uzantısı olan bütün tarikatlar Allah'ın emriyle, ilmi ile ve de müsaadesi ile kurulmuştur. (A) tarikati, (B) tarikati, bütün tarikatlar onun yolundadır. Bunların hepsinin bütünü tasavvufu teşkil etmektedir. Her tarikatta 7 Fatiha okunur ve bu Fatiha o tarikatin silsilesi boyunca gelen 14 büyüğe (saadat) hediye edilir. Tasavvufta ise hiçbirisi hangisi olursa olsun bunun dışında kalmazlar. Yani bütün saadatlara Fatiha okunur.

 

Peygamber Efendimiz (SAV)den bu tarafa devam edebilen tarikatlar bundan 14 asır evvel Hak Teala'nın bütün emirlerini yerine getirmek istikametinde çalışan sahabeyle başlamıştır. Peygamber Efendimiz (SAV) ve sahabe ne yaptı ise aynı şeyleri devam ettiren guruplar... Zamanımızda da bir çok tarikatın yaşadığını görüyoruz. Hepsi Allah'ın yolundadır. Allah onlardan razı olsun.

Öyleyse tarikatla tasavvufu birbirine karıştıranlar şunu bilecekler ki, "Tasavvuf" bütün tarikatların ötesinde, hepsini eşit kabul eden, hepsinin mürşitlerine birden Fatiha okuyup hediyeler gönderen bir özellik taşır.

Devamını oku...
İnsan Ruhu Hayattayken Allah'a Ulaşır mı? PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Konya Tasavvuf Derneği - Tasavvuf Kavramları

Biliyoruz ki Allahû Tealâ insana ruhundan üfürmüş. Secde Suresinde diyor ki:

-32/SECDE-9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem’î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

“Onun (insan adı verilen mahlûkun, Âdem (A.S)’ın içine) içine ruhumdan üfürdüm.”

Bütün insanların bir fizik vücudu vardır. Rüya gördüğümüz zaman aklımızın kumanda ettiği bir nefsimiz vardır. Bir de doğar doğmaz Allah’ın bütün insanlara üfürdüğü ruhumuz vardır. Ruh, nefs ve fizik vücut. Ruh, emr âleminin varlığı, nefs, berzah âleminin varlığı, fizik vücut, zâhirî âlemin yani şu içinde yaşamakta olduğumuz dünya adı verilen gezegeni de muhtevasına alan âlemin varlığı. 3 ayrı vücut, 3 ayrı istikamette hep var oldu. Ne zaman bir rüya görürseniz, rüyayı yaşayan vücudunuz nefsinizdir. Bu dünyada yaşarken, şu anda biz sizinle konuşuyoruz, bu konuşan bizim fizik vücudumuz. Ruhumuzsa Allah’ın bize üfürdüğü ruhu, hamdolsun ki biz Allah’a teslim ettik. Bizim gibi binlerce kardeşimiz de Allah’a teslim ettiler.

Allah’a teslim olma sırasıyla, önce ruhunuz Allah’a teslim olur. Bu, bütün insanlara Allahû Tealâ tarafından verilen bir garantidir. Kim ruhunu Allah’a ulaştırmayı dilerse Allah, onun ruhunu Kendisine ulaştırır ve o kişi kendi ruhunu, kendisi, bizatihi ruhunu Allah’a ulaştırmış gibi onun mükâfatını Allahû Tealâ’dan alır. Bir kimsenin ruhunun Allah’a dünya hayatını yaşarken ulaşması demek, nefsinin kalbinde %51 nur oluşacağı cihetle, o kişinin dünya hayatı boyunca yarım mutluluğu (%51 mutluluğu) yaşaması demektir.

Sevgili kardeşlerim! Allahû Tealâ hepinizi çok seviyor. İnsanlar, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannederek ruhlarını Allah’a ulaştırmaktan vazgeçmişler ve böylece hidayet kavramı yok edilmiş, hidayet yaşanmaz olmuş.

Hidayet, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah’a ulaşmasıdır. Allahû Tealâ Âli İmrân Suresinde buyuruyor ki:

-3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâ’(yeşâu), vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).

inne: muhakkak ki

el hudâ: hidayet

hudallâh: Allah’a ulaşmaktır.”

Allahû Tealâ Bakara Suresinde buyuruyor ki:

-2/BAKARA-120: Ve len terdâ ankel yahûdu ve lân nasârâ hattâ tettebia milletehum, kul inne hudâllâhi huvel hudâ, ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin).
Ve sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah’a ulaşmak (Allah’ın kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.” . Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah’tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.

“inne: muhakkak ki

hudâllâhi: Allah’a ulaşmak

huve: işte o

el hudâ: hidayettir.”

Burada hep insan ruhunun Allah’a ulaşması söz konusudur. Öyleyse insan ruhu hayattayken Allah’a ulaşır mı? Elbette ulaşır ve ulaştırılması, Allahû Tealâ tarafından üzerimize farz kılınmıştır. Çünkü Allahû Tealâ Fecr Suresinde buyuruyor ki:

-89/FECR-28: İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh(mardıyyeten).
Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!

-89/FECR-29: Fedhulî fî ibâdî.
(Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah’a ulaştırdığın zaman Bana kul olursun) kullarımın arasına gir.

-89/FECR-30: Vedhulî cennetî.
Ve cennetime gir.

Allahû Tealâ: “Ey ruh! Rabbine rücû et (geri dön).” diyor. Rücû etmek; geri dönmek demektir. Allahû Tealâ: “Geri dönerek Rabbine ulaş.” diyor.

râdıyeten: Allah’tan razı olarak

mardıyyeh: Allah da senden razı olarak

vedhulî cennetî: cennetime gir

fedhulî fî ibâdî: ve o zaman kullarımın arasına gir, Allah’a kul olursun.”

Öyleyse bir insan dünya hayatını yaşarken Allah’a ulaşabilir mi (ruhunu Allah’a ulaştırabilir mi)? Bu konunun âyetlerine beraberce bakalım. Allahû Tealâ ne diyor? Allahû Tealâ Mu’minûn Suresinde uyuruyor ki:

-23/MU'MİNÛN-60: Vellezîne yu’tûne mâ âtev ve kulûbuhum veciletun ennehum ilâ rabbihim râciûn(râciûne).
Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar, Rab’lerine geri dönenler (ulaşanlar) olduğundan onların kalpleri titrer.

vellezîne: ve onlar

yu’tûne: verirler

mâ âtev: verecekleri şeyi

ve kulûbuhum veciletun: ve onların kalpleri titrer

ennehum: muhakkak ki onlar

ilâ rabbihim: Rab’lerine

râciûn: rücu edeceklerdir (ulaşacaklardır).”

Yani Allahû Tealâ: “Onlar vereceklerini verirler ve onlar Rab’lerine geri dönenlerdir. Onların kalpleri titrer. Onlar Rab’lerine rücû edenlerdir.” diyor.

Allahû Tealâ İnşikak Suresinde buyuruyor ki:

-84/İNŞİKAK-6: Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîhi.
Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine doğru (yola çıkarak) cehd ile (nefsinle) cihad edersin. Sonunda O’na mülâki olursun (ruhunu Allah’a ilka edersin, ulaştırırsın).

“Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine varmak için cehd ile cihad edersin ve o zaman Allah’a ulaşırsın (mülâki olursun).”

Yâ eyyuhel insânu: Ey insan!

inneke: muhakkak ki sen

kâdihun ilâ rabbike kedhan: cehd ile Allah’a varmaya çalışırsın (çabalarsın)

fe mulâkîhi: ve O’na mülâki olursun (Allah’a ulaşırsın).”

Allahû Tealâ Suresinin Rûm Suresinde diyor ki:

-30/RÛM-8: E ve lem yetefekkerû fî enfusihim, mâ halakallâhus semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ illâ bil hakkı ve ecelin musemmâ(musemmen) ve inne kesîran minen nâsi bi likâi rabbihim le kâfirûn(kâfirûne).
Onlar, kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı (düşünmüyorlar mı)? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre ile yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu, Rab’lerine mülâki olmayı (hayatta iken ruhlarını Allah’a ulaştırmayı) inkar edenlerdir.

E ve lem yetefekkerû fî enfusihim: Onlar, nefslerinin içinde tefekkür etmiyorlar mı?

ma: şeyi

halakallâhus semâvâti vel arda: Allah semaları (gökleri ve yeri) yaratmıştır.

ve mâ beynehumâ: ve ikisinin (semalarla yer) arasındakileri de yaratmıştır.

Ama Allahû Tealâ bunu neden yaratmıştır?

illâ bil hakkı: Hakk ile

ve ecelin musemmâ: ancak belirlenmiş bir vade ile

ve inne: ve muhakkak ki

kesîran minen nâsi: insanlardan büyük kısmı

bi likâi rabbihim: Rab’lerine mülâki olmayı

le kâfirûn: inkâr ederler.”

Görülüyor ki; Allahû Tealâ ile olan ilişkilerde insanlar, Allah’a ulaşma müessesesinin birer müntesibi. Herkes ruhunu Allah’a ulaştırmakla vazifelidir. Bütün insanların üzerine farzdır. Çünkü Allahû Tealâ bunu farz kılmış, buyuruyor ki: “İrciî ilâ rabbiki: Ey ruh! Rabbine rücû et (geri dön), geri dönerek Rabbine ulaş.”

Âyetlere birer birer baktığımız zaman, âyetlerde aynı sonucu görüyoruz. İster söylediğimiz 1. âyet olsun (Mu’minûn Suresinin 60. âyeti kerimesi): “Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rab’lerine geri dönenler olduğu için onların kalpleri titrer.” Yani Allahû Tealâ; “Onların aldığı cezbeler, onların vereceklerini vermeleri sebebiyledir.” diyor. Verecekleri de Allah’a ulaştıracakları ruhlarıdır.

Allahû Tealâ devam ediyor: “Ey insan! Sen Rabbine varmak için cehd ile cihad edersin ve o zaman Allah’a ulaşırsın.” Bütün insanlar Allah’a ulaşmayı dilerler ve zikir yaparlar. Bütün ibadetlerini yaparlar ama burada zikir, en önemli ibadettir. Çünkü zikir, o kişinin nefsinin kalbine Allah’ın nurlarını ulaştıracaktır. Nefsinin kalbinde nurların seviyesine göre kişinin ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane âlemden geçecek ve neticede Sidretül Münteha’ya ulaşarak oradan Allah’ın Zat’ına ulaşacaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin %100 kapkaranlık, afetlerle dolu olan nefsi, her katta %7 aklanarak, başlangıçta da %2 rahmet nuru alarak %51 yani yarı yarıya, yarıdan da biraz fazla nura ulaşacaktır.

İşte Allahû Tealâ’nın dizaynında bütün insanlar için mutlaka ruhu Allah’a ulaştırmak söz konusudur. Üzerimize farz kılınmıştır.

Allahû Tealâ Hûd Suresinde buyuruyor ki:

-11/HÛD-15: Men kâne yurîdul hayâted dunyâ ve zînetehâ nuveffi ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûn(yubhasûne).
Kim dünya hayatını ve onun ziynetini (süsünü) isterse (istedi ise) onların amellerini(n karşılığını) orada, onlara öderiz (veririz). Ve onlara, orada (karşılıkları) eksiltilmez.

Men kâne yurîdul hayâted dunyâ: Kim dünya hayatını dilerse

ve zînetehâ: ziynetini (süsünü)

nuveffi: öderiz

ileyhim: ona

a'mâlehum: amellerinin karşılığını

fîhâ: orada

lâ yubhasûn: karşılıklar eksiltilmez.”

Allahû Tealâ Hûd Suresinin bir sonraki âyet-i kerimesinde buyuruyor ki:

-11/HÛD-16: Ulâikellezîne leyse lehum fil âhıreti illen nâr(nâru) ve habita mâ sanaû fîhâ ve bâtılun mâ kânû ya'melûn(ya'melûne).
İşte onlar, onlar için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Ve orada (dünyada) yaptıkları şeyler, heba oldu (boşa gitti). Ve yapmış oldukları şeyler bâtıldır (geçersizdir).

“Ulâikellezîne: işte onlar

leyse: yoktur

lehum: onlar için

fil âhıreti: ahirette

illen nâr: sadece ateş vardır. Ateşten başka bir şey yoktur.

ve habita: heba oldu

mâ sanaû fîhâ: ve orada dünya hayatında yaptıkları şeyler heba oldu (boşa gitti).

ve bâtılun mâ kânû ya'melûn: ve yapmış oldukları şeyler bâtıldır (geçersizdir).”

Bir insanın dünya hayatını yaşarken Allah’a ulaşması söz konusudur. Bu ulaşma, ruhun hayattayken Allah’a ulaşması; bütün insanlar için, bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Allahû Tealâ, eğer bir insan ruhunu Allah’a ulaştırmayı dilerse onun ruhunu Kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Allahû Tealâ Şûrâ Suresinde buyuruyor ki:

-42/ŞÛRÂ-13: Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).

“Kim Bana ulaşmayı dilerse, Ben onu Kendime ulaştırırım.”

Buradaki âyetler hep aynı hedefe yönelik.

“Allah’a hayattayken ulaşılır mı?”nın muhtevasını incelemeye devam ediyoruz.

Allahû Tealâ Yûnus Suresinde buyuruyor ki:

-10/YÛNUS-11: Ve lev yuaccilullâhu lin nâsiş şerresti’câlehum bil hayri le kudiye ileyhim eceluhum, fe nezerullezîne lâ yercûne likâenâ fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).
Ve eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şerr için acele etseydi, elbette onların ecelleri yerine getirilirdi (kaza edilirdi). Fakat (hayatta iken) Bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri, isyanları içinde şaşkın bırakırız.

“Ve lev: ve eğer

yuaccilullâhu: Allah acele etseydi

lin nâsiş: insanlar için

şerresti’câlehum bil hayri: onların hayrı istemeleri gibi acele etseydi.”

“Ve eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şerr için acele etseydi.”

le kudiye ileyhim eceluhum: elbette onların ecelleri yerine getirilirdi (kaza edilirdi, gerçekleşirdi).

fe nezerullezîne lâ yercûne likâenâ: fakat Bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız.

fe: o zaman, ona göre

nezerullezîne: şaşkın bırakırız

lâ yercûne likâenâ: Bize mülâki olmayı dilemeyenleri şaşkın bırakırız.

fî tugyânihim: tuğyanları (isyanları) içinde

ya’mehûn: şaşkın bir halde.”

Allahû Tealâ Ahkâf Suresinde buyuruyor ki:

-46/AHKÂF-29: Ve iz sarefnâ ileyke neferen minel cinni yestemiûnel kur’ân(kur’âne), fe lemmâ hadarûhu kâlû ensıtû, fe lemmâ kudıye vellev ilâ kavmihim munzirîn(munzirîne).
Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur’ân’ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman “Susun, dinleyin!” dediler. Sonra (Kur’ân-ı Kerim okuması) bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler.

“Hani cinlerden bir kaçını Kur’ân dinlemek üzere Sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki: ‘Kulak verin.’ Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler.”

Demek ki cinlerden bir kaçını Allahû Tealâ Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e yöneltmiş. O’nun huzuruna gelmişler, dikkatle dinlemişler; “Kulak verin.” demişler. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak dönmüşler. Mutlaka Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e tâbî olarak gitmişler ki; uyarıcı olmak şerefine erebilsinler. Tâbiiyet yoksa uyarıcı olmak söz konusu olmaz. Allahû Tealâ’nın yetkili bütün uyarıcıları, kendi mürşidlerine tâbî olarak ruhlarını, vechlerini ve nefslerini Allah’a teslim etmişlerdir.

Allahû Tealâ Ahkâf Suresinin 30. âyet-i kerimesinde şöyle söylüyor:

-46/AHKÂF-30: Kâlû yâ kavmenâ innâ semî’nâ kitâben unzile min ba’di mûsâ musaddikan li mâ beyne yedeyhi yehdî ilel hakkı ve ilâ tarîkın mustekîm(mustekîmin).
Onlar: “Ey kavmimiz! Muhakkak ki biz, Hz. Musa’dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden Hakk’a ulaştıran ve Tarîki Mustakîm’e hidayet eden bir kitap dinledik.” dediler.

“Kâlû: dediler ki

yâ kavmenâ: ey kavmimiz

innâ semî’nâ: muhakkak ki biz dinledik

kitâben: bir kitap

unzile: indirilmiş

min ba’di mûsâ: Hz. Musa’dan sonra (indirilmiş)

musaddikan: tasdik eden

mâ beyne yedeyhi: onların elindekini tasdik eden bir kitap

yehdî ilel hakkı: Hakk’a ulaştırır

ve ilâ tarîkın mustekîm: ve Tarîki Mustakîm’e hidayet eder.”

Allahû Tealâ A’râf Suresinde buyuruyor ki:

-7/A'RÂF-159: Ve min kavmi mûsâ ummetun yehdûne bil hakkı ve bihî ya’dilûn(ya’dilûne).
Ve Musa (A.S)’ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk’a hidayet ederler (hidayete ulaştırırlar). Ve onunla (hak ile) adaletle hükmederler.

“Ve Musa (A.S)’ın kavminden Hakk’a hidayet eden bir kavim vardır.”

“Ve min kavmi mûsâ: Hz. Musa’nın kavminden

ummetun: bir ümmet vardı

yehdûne: hidayet eder

bil hakkı: Hakk’a

ve bihî ya’dilûn: ve onunla Hakk ile (adaletle) hükmederler.”

Allahû Tealâ A’râf Suresinin 181. âyet-i kerimesinde buyuruyor ki:

-7/A'RÂF-181: Ve mimmen halâknâ ummetun yehdûne bil hakkı ve bihî ya’dilûn(ya’dilûne).
Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk’a (Allah’a) ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler.

Allahû Tealâ Yûnus Suresinde Allahû Tealâ diyor ki:

-10/YÛNUS-35: Kul hel min şurekâikum men yehdî İlâl hakk, kulillâhu yehdî lil hakk(hakkı), e fe men yehdî İlâl hakkı ehakku en yuttebea em men lâ yehiddî illâ en yuhdâ, fe mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne).
De ki: “Sizin ortaklarınızdan Hakk’a hidayet edecek (ulaştıracak) kimse var mı?” De ki: “Allah, Hakk’a hidayet eder (ulaştırır). Öyleyse Hakk’a hidayet eden (ulaştıran) mı tâbî olunmaya daha lâyıktır (daha çok hak sahibidir) yoksa hidayete erdirilmedikçe, kendisi hidayete eremeyen kimse mi?” Artık size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?

Kul hel min şurekâikum men yehdî ilel Hakk: De ki: Sizin ortaklarınızdan Hakk’a ulaştıracak (hidayet edecek) kimse (kişi) var mı?

kul: de ki

illâhu: Allah

yehdî: ulaştırır

lil hakk: Allah Hakk’a (Kendisine) ulaştırır.

e fe men yehdî ilel hakkı ehakku en yuttebea em men lâ yehiddî illâ en yuhdâ: Hakk’a hidayet eden mi tâbî olunmaya daha lâyıktır (daha çok hak sahibidir) yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi?

fe mâ lekum: artık size ne oluyor?

keyfe tahkumûn: nasıl hüküm veriyorsunuz?”

Görülüyor ki; hep Hakk’a ulaştıran (hidayet eden) birileri var.

Allahû Tealâ Mu’mîn Suresinde diyor ki:

-40/MU'MİN-38: Ve kâlellezî âmene yâ kavmittebiûni ehdikum sebîler reşâd(reşâdi).
Ve âmenû olan adam şöyle dedi: "Ey kavmim! Bana tâbî olun ki sizi irşad yoluna ulaştırayım."

Allahû Tealâ: “O emin olan (âmenû olan, mürşid hüviyetindeki) kişi.” diyor. Buradaki “âmenû” kelimesi, başlangıçtaki âmenû olmayı, Allah’a ulaşmayı dileyerek âmenû olmayı değil, irşad makamına gelmiş bir âmenû olmayı ifade ediyor. Allahû Tealâ diyor ki: “Ey kavmim! Bana tâbî olun ki sizi irşad yoluna ulaştırayım.”

Allahû Tealâ Bakara Suresinde buyuruyor ki:

-2/BAKARA-272: Leyse aleyke hudâhum ve lâkinnallâhe yehdî men yeşâu, ve mâ tunfikû min hayrin fe li enfusikum, ve mâ tunfikûne illâbtigâe vechillâh(vechillâhi), ve mâ tunfikû min hayrin yuveffe ileykum ve entum lâ tuzlemûn(tuzlemûne).
Onların hidayete ermesi senin üzerine (vazife) değildir. Fakat Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infâk ederseniz, işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz (ey mü’minler), sadece Allah’ın vechini (Zat’ını, Allah’ın Zat’ına ulaşmayı) dileyerek infâk edersiniz (verirsiniz). Ve hayır olarak ne infâk ederseniz, (o) size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz (size haksızlık yapılmaz).

“Leyse: değildir

aleyke: senin üzerine

hudâhum: onların hidayeti.”

Allahû Tealâ: “Onların hidayeti, senin üzerinde değildir.” diyor. Ne değildir? Bir borç, bir vazife değildir. Yazılmamış ama öyle bir mânâ çıkıyor.

ve lâkin: lâkin

Allâhe: Allah

yehdî: hidayet erdirir

men: kişiyi

yeşâu: dilediği”

Allahû Tealâ: “Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir.” diyor.

“mâ tunfikû min hayrin fe li enfusikum: ve hayırdan ne infâk ederseniz, bu sizin kendi nefsiniz içindir.

ve mâ tunfikûne: infâk etmeyin

ille: sadece

ebtigâe: dileyerek

vechillâh: Allah’ın vechini (Allah’ın Zat’ını)

ve mâ tunfikû min hayrin: ve böylece hayra dair (hayırdan) infâk ederseniz.

yuveffe ileykum: size tastamam verilir ve size zulmedilmez.

Allahû Tealâ: “Siz mü’minler başka bir şey için değil, ancak Allah’ın vechini dileyerek infâk edersiniz.” diyor.

Allahû Tealâ Nâziât Suresinde buyuruyor ki:

-79/NÂZİÂT-19: Ve ehdiyeke ilâ rabbike fe tahşâ.
Ve: “Seni Rabbine ulaştırayım (hidayete erdireyim).” de. Böylece huşû sahibi ol.

Musa (A.S) bunu firavuna söylüyor. Musa (A.S) firavuna dedi ki: “İster misin seni Rabbine ulaştırayım (hidayete erdireyim)?”

ehdiyeke: seni hidayete erdireyim.”

Ya da “ehdiyeke” kelimesi ulaşmak istikametinde kullanıldığı için, lugat mânâsı ulaşmak olduğu için “ilâ rabbike: Rabbine ulaştırayım.” Yani neticede ruhun Allah’a ulaşması hidayet olduğuna göre “Seni hidayete erdireyim.” mânâsı da dolaylı olarak çıkıyor.

ehdiyeke ilâ rabbike: seni Rabbine ulaştırayım (hidayete erdireyim)

fe tahşâ: böylece huşû sahibi olasın.”

Kişi hidayete erdirilince huşû sahibi olur.

Allahû Tealâ Kehf Suresinde buyuruyor ki:

-18/KEHF-55: Ve mâ menean nâse en yu’minû iz câe humul hudâ ve yestagfirû rabbehum illâ en te’tiyehum sunnetul evvelîne ev ye’tiyehumul azâbu kubulâ(kubulen).
Ve insanları, onlara hidayet geldiği (hidayete davet edildikleri) zaman Rab’lerinin mağfiretini dilemekten ve mü’min olmaktan men eden (alıkoyan) şey, sadece evvelkilerin sünnetinin, onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır.

Allahû Tealâ: “Ve insanları, onlara hidayet geldiği zaman (hidayete davet edildikleri zaman) Rab’lerinin mağfiretini dilemekten ve mü’min olmaktan men eden (alıkoyan) şey, sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır.” diyor. Kalsalardı ne olacaktı? Hepsi Allah’a ulaşmayı dileyecekti. Hepsi Allah’a ulaşmayı dileyen mü’min olacaktı ve mutlaka 7-8 aylık bir ömürleri varsa ruhları Allah’a ulaşacaktı.

Allahû Tealâ Bakara Suresinde buyuruyor ki:

-2/BAKARA-46: Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne).
Onlar (o huşû sahipleri) ki, Rab’lerine (dünya hayatında) muhakkak mülâki olacaklarına ve (sonunda ölümle) O’na döneceklerine yakîn derecesinde inanırlar.

“Onlar ki (o huşû sahipleri ki) Rab’lerine mülâki olacaklarına kesin şekilde inanırlar ve onlar Rab’lerine kesin döneceklerdir.”

yezunnûne: kesin şekilde inanırlar

ennehum: muhakkak ki onlar

mulâkû rabbihim: Rab’blerine mülâki olacaktır.

ve ennehum ileyhi râciûn: ve onlar Rab’lerine kesin olarak döneceklerdir.”

Yani: “Onlar Allah’a mülâki olacaklarına ve ölümle yeniden O’na döneceklerine kesin şekilde inanırlar.”

Allahû Tealâ Yûnus Suresinde diyor ki:

-10/YÛNUS-7: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne).
Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah’a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.

“İnnellezîne lâ yercûne likâenâ: onlar muhakkak ki Bize ulaşmayı dilemezler.

ve radû bil hayâtid dunyâ: dünya hayatından razıdırlar.

vatme'ennû bihâ: onunla mutmain olurlar.

vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn: onlar, Bizim âyetlerimizden gâfil olanlardır.”

Allahû Tealâ Yûnus Suresinin 45. âyet-i kerimesinde buyuruyor ki:

-10/YÛNUS-45: Ve yevme yahşuruhum ke en lem yelbesû illâ sâaten minen nehâri yeteârefûne beynehum, kad hasirellezîne kezzebû bi likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).
Ve o gün (Allahû Tealâ), gündüzden bir saatten başka kalmamışlar (bir saat kalmışlar) gibi onları toplayacak (haşredecek). Birbirlerini tanıyacaklar (aralarında tanışacaklar). Allah’a mülâki olmayı (Allah’a ölmeden önce ulaşmayı) yalanlayanlar, hüsrandadır (nefslerini hüsrana düşürdüler). Ve hidayete eren kimseler olmadılar (ruhlarını ölmeden evvel Allah’a ulaştıramadılar).

“Ve o gün Allahû Tealâ gündüzden bir saatten başka kalmamışlar (yani sadece bir saat kalmışlar) gibi onları toplayacak (haşredecek), birbirini tanıyacak. Allah’a mülâki olmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler ve hidayete erenler olmadılar.” Yani: “Nesflerini hüsrana düşürdüler ve hidayete erenler olmadılar.” Yani: “Ruhlarını ölmeden evvel Allah’a ulaştıramadılar.”

Allahû Tealâ Bakara Suresinde buyuruyor ki:

-2/BAKARA-223: Nisâukum harsun lekum, fe’tû harsekum ennâ şi’tum, ve kaddimû li enfusikum, vettekûllâhe va’lemû ennekum mulâkûhu, ve beşşiril mu’minîn(mu’minîne).
Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Ve kendiniz için (derecelerinizi arttıracak ameller) takdim edin. Ve Allah’a karşı takva sahibi olun ve O’na mülâki olacağınızı (kavuşacağınızı) bilin. Ve mü’minleri müjdele.

Nisâukum harsun lekum: kadınlarınız sizin için bir tarladır.

fe’tû harsekum ennâ şi’tum: o halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın.

ve kaddimû li enfusikum: ve nefsleriniz için hazırlık yapın.

vettekûllâhe: ve Allah’a karşı takva sahibi olun

va’lemû ennekum mulâkûh: ve mutlaka O’na mülâki olacağınızı bilin

ve beşşiril mu’minîn: ve mü’minleri müjdele.”

İşte arka arkaya gelen âyetler, hep aynı büyük hakikati söylüyor. İnsan ruhu Allahû Tealâ tarafından bütün insanlara doğar doğmaz üfürülür ve derhal vücudumuzun şeklini alır. Ruh öyle bir varlıktır ki; üfürüldüğü an bizim vücudumuzun şeklini derhal alır. Ruh dilediği zaman vücudumuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. İstediği an vücudumuzdan ayrılır. İstediği an tekrar geriye döner. Ruhumuza hükmetmek imkânına sahip değiliz. Ama ruhun vücudumuzda olması veya olmaması, yaşamamızı veya yaşamamamızı işaret etmez. Bir insan doğar, yaşar ve ölür. O kişi yaşadığı sürece ruh onun vücuduna dilediği zaman girer, dilediği zaman çıkar. Kişi bunu hiçbir zaman hissedemez. Ama ruh vücuttan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Daha ötesi, Allahû Tealâ bütün insanları ruhlarını hayattayken Kendisine ulaştırsınlar diye yaratmıştır.

İrciî ilâ rabbiki: Rabbine rücû et (geri dön). Geri dönerek Rabbine ulaş.” ifadesi, ruha aittir. Allahû Tealâ bunu üzerimize farz kılıyor: “İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh: Allah'tan razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanarak.”

-89/FECR-27: Yâ eyyetuhen nefsul mutmainneh(mutmainnetu).
Ey mutmain olan nefs!

-89/FECR-28: İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh(mardıyyeten).
Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!

-89/FECR-29: Fedhulî fî ibâdî.
(Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah’a ulaştırdığın zaman Bana kul olursun) kullarımın arasına gir.

-89/FECR-30: Vedhulî cennetî.
Ve cennetime gir.

“Yâ eyyetuhen nefsul mutmainneh: Ey mutmain olan nefs!

irciî ilâ rabbiki: Rabbine geri dön (rücu et).

râdıyeten mardıyyeh: Allah'tan razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanarak.

fedhulî fî ibâdî: o zaman kullarımın arasına gir.

vedhulî cennetî: ve cennetime gir.”

İfade, ruha da veche de nefse de sesleniyor. Allahû Tealâ: “Yâ eyyetuhen nefsul mutmainneh: Ey mutmain olan nefs!” diyor. Bu, nefse hitaptır. “İrciî ilâ rabbiki” nefse hitap değildir, ruha hitaptır. Allahû Tealâ nefse sesleniyor: “Ey mutmain olan nefs!” Yani bu nefs, Emmare kademesini geçmiş. İlk %7 nuru almış. Baştan %2 rahmet nuru almış. Sonra %7 fazl nuru almış; Nefs-i Emmare. Bir %7 fazl nuru daha almış; Nefs-i Levvame.

Ruh, Nefs-i Emmare’de 1. gök katında, Nefs-i Levvame’de 2. gök katındadır. Nefs-i Mülhime, 3. defa %7 nur alıyor; 3. katta. Mutmainne, 4. defa alıyor; 4. gök katında. Bu nefstir. Nefsin Emmare, Levvame, Mülhime ve Mutmainne kademelerine paralel olarak ruh 1., 2., 3. ve 4. gök katlarını aşıyor.

Allahû Tealâ: “İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh: Rabbine geri dön. Allah'tan razı ol ve Allah’ın rızasını kazan.” diyor. Bu da 6. ve 7. gök katlarının aşılması. Allahû Tealâ’ya ruhun geri dönmesi anlatılıyor.

“Ruh Allah’a ulaşır mı?” sualinin cevabı olarak size ardarda 20’den fazla âyet sıraladık. Bu âyetlerin hepsi Kur’ân-ı Kerim âyeti. Bu âyetler, insan ruhunun insan hayattayken vücudundan ayrılıp Allah’a geri döneceğinin kesin işaretleridir. Bu âyetler Kur’ân’da durduğu sürece, hiç kimse “Ruh vücuttan ayrılır da Allah’a döner.’ sözü bir saçmalıktır.” diyemez. “Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür.” sözü asıl o, bir saçmalıktır.

Kim size derse ki: “Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür.” O kişi Kur’ân-ı Kerim’i hiç bilmeyen bir zavallıdır. Ruh, dilediği an vücuttan ayrılır. Dilediği an tekrar vücuda geri döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını hissedemez. Kaldı ki; insanların çoğu zaten ruhunu Allahû Tealâ’ya ulaştırmıştır. Allah’a ulaşmayı dileyenlerin 7-8 ay hayatta kalanların hepsi mutlaka ruhlarını Allah’a ulaştırırlar. Daha doğru bir ifadeyle, Allah onların ruhlarını Kendisine ulaştırır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizi sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da nefslerini de iradelerini de Allah’a teslim edenlerden kılsın, dualarımızla, dileklerimizle…

 

Hidayet Allah'a ulaşmaktır

Bakara Suresi 120. Ayet kul inne hudâllâhi huvel hudâ De ki: “Muhakkak ki Allah'a ulaşmak (Allah'ın kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”

kul: de, söyle  
inne: muhakkak ki, hiç şüphesiz  
hudâllâhi (hudâ allâhi): Allah'ın hidayeti, Allah'a ulaşmak  
huve: o  el hudâ: hidayettir

Ali Imran Suresi 73. Ayet kul innel hudâ hudallâhi De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır.)

kul: de, söyle  inne el hudâ: muhakkak ki hidayet (Allah'a ulaşmak) 
hudâ allâhi: Allah'ın hidayetidir (Allah'ın Kendisine ulaştırmasıdır)


Ey Yüce Allah'ım, beni de ermiş evliyalarından kıl. Milyonlarca ermiş evliya sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte bende öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kuran-ı Kerim'de son derece kolaylaştırmışsın. " Bir tek talebiniz kafidir, bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir" diyorsun Yarabbi! İşte diliyorum Yüce Allah'ım. Ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş Evliyan olmak istiyorum. Eğer dileğim kalbi değilse bana kalbi dilek yapmayı nasip kıl. "Allah’ım ben ruhumu sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum”.
Kim yukarıda ki dua'yı dilden değil kalpten söylerse işte o derecede üst boyutta bir kul olacaktır. Allahu Teala onu dünya ve cennet saadetine mutlaka ulaştıracaktır.

Peygamberlik iftirasına cevap

Ahlat ağaçları

Hidayet Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Haziran 2010 yılına ait takvim yaprağının ön yüzünü görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/diyanet_takvimi/ankara2010/haziran.pdf

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Haziran 2010 yılına ait takvim yaprağının arka yüzünü görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
http://www.diyanet.gov.tr/yayin/diyanet_takvimi/arka2010/Haziran.pdf

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!

porno 

Jeb Bush cuts back on costs amid fears over his fund-raising ability Jeb Bush Former Florida governor Age on Election Day: 63 Religion: Catholic Base: Moderates Résumé: Former Florida governor and secretary of state. Former co-chair of the Barbara Bush Foundation for Family Literacy. Education: B.A. University of Texas at Austin. Family: Married to Columba Bush (1974), with three adult children. Noelle Bush has made news with her struggle with drug addiction, and related arrests. George P. Bush was elected Texas land commissioner in 2014. Jeb's father George H.W. Bush was the 41st President of the United States, and his brother George W. Bush was number 43. Claim to fame: Jeb was an immensely popular governor with strong economic and jobs credentials. He is also one of just two GOP candidates who is fluent in Spanish. pre bonded hairAchilles heel: Bush has angered conservatives with his permissive positions on illegal immigration (saying some border-crossing is 'an act of love) and common-core education standards. His last name could also be a liability with voters who fear establishing a family dynasty in the White House. Chris Christie New Jersey governor Age on Election Day: 54 Religion: Catholic

Base: Establishment-minded conservatives Résumé: Governor of New Jersey. Former U.S. Attorney for the District of New Jersey. Former Morris County freeholder and lobbyist. Governor of New Jersey. Former U.S. Attorney for the District of New Jersey. Former Morris County freeholder. Former statehouse lobbyist. Education: B.A. University of Delaware, Newark, J.D. Seton Hall University. Family: Married to Mary Pat Foster (1986) with four children. Claim to fame: Pugnacious and unapologetic, Christie once told a heckler to 'sit down and shut up' and brings a brash style to everything he does. That includes the post-9/11 criminal prosecutions of terror suspects that made his reputation as a hard-charger. Achilles heel: Christie is often accused of embracing an ego-driven and needlessly abrasive style. His administration continues to operate under a 'Bridgegate' cloud: At least two aides have been indicted in an alleged scheme to shut down lanes leading to the George Washington Bridge as political retribution for a mayor who refused to endorse the governor's re-election. Carly Fiorina Former tech CEO Age on Election Day: 62 Religion:      Episcopalian Base: Conservatives Résumé: remy hair extensionsFormer CEO of Hewett-Packard. Former group president of Lucent Technologies. Former U.S. Senate candidate in California. Education: B.A. Stanford University. UCLA School of Law (did not finish). M.B.A. University of Maryland. M.Sci. Massachusetts Institute of Technology. Family: Married to Frank Fiorina (1985), with one adult step-daughter and another who is deceased. She has two step-grandchildren. Divorced from Todd Bartlem (1977-1984). Claim to fame: Fiorina was the first woman to lead a Fortune 20 company, something that could provide ammunition against the Democratic Party's drive to make Hillary Clinton the first female president. She is also the only woman in the 2016 GOP field, making her the one Republican who can't be accused of sexism. Achilles heel: Fiorina's unceremonious firing by HP's board has led to questions about her management and leadership styles. And her only political experience has been a failed Senate bid in 2010 against Barbara Boxer. Lindsey Graham South Carolina senator Age on Election Day: 61

Religion:        Southern Baptist Base: Otherwise moderate war hawks Résumé: U.S. senator. Retired Air Force Reserves colonel. Former congressman. Former South Carolina state representative. Education: B.A. University of South Carolina. J.D. University of South Carolina Law School. Family: Never married. Raised his sister Darline after their parents died while he was a college student and she was 13. Claim to fame: Graham is a hawk's hawk, arguing consistently for greater intervention in the Middle East, once arguing in favor of pre-emptive military strikes against Iran. His influence was credited for pushing President George W. Bush to institute the 2007 military 'surge' in Iraq. Achilles heel: Some of his critics have taken to call him 'Grahamnesty,' citing his participating in a 2013 'gang of eight' strategy to approve an Obama-favored immigration bill. He has also aroused the ire of conservative Republicans by supporting global warming legislation and voting for some of the president's judicial nominees. Bobby Jindal Louisiana governor perruques cheveux naturelsAge on Election Day: 45 Religion: Catholic Base: Social conservatives Résumé: Governor of Louisiana. Former congressman. Former Assistant Secretary of Health and Human Services for Planning and Evaluation. Former Secretary of the Louisiana Department of Health and Hospitals. Education: B. Sci. Brown University. M.Litt. New College at Oxford University Family: Married to Supriya Jolly (1997), with three children, each of whom has an Indian first name and an American middle name. Bobby Jindal's given name is Piyush. Claim to fame: Jindal's main source of national attention has been his strident opposition to federal-level 'Common Core' education standards, which included a federal lawsuit that a judge dismissed in late March. He is also outspoken on the religious-freedom issues involved in mainstreaming gay marriage into the lives of American Christians. Achilles heel: During his first term as governor, Jindal signed a science education law that requires schools to present alternatives to the theory of evolution, including religious creationism. His staunch defense of businesses that want to steer clear of providing services to same-sex couples at their weddings will win points among evangelicals but alienate others. George Pataki Former New York governor Age on Election Day: 71

Religion : Catholic Base : Centrists Résumé: Former governor of New York. Former New York state senator and state assemblyman. Former mayor of Peekskill, NY. Education: B.A. Yale University. J.D. Columbia Law School. Family: Married to Libby Rowland (1973), with four adult children. Claim to fame: Pataki was just the third Republican governor in New York's history, winning an improbable victory over three-term incumbent Mario Cuomo in 1994. He was known for being a rare tax-cutter in Albany and was also the sitting governor when the 9/11 terror attacks rocked New York CIty in 2001. Achilles heel: While Pataki's liberal-leaning social agenda plays well in the Empire State, it won't win him any fans among the GOP's conservative base. He supports abortion rights and gay rights, and has advocated strongly in favor of government intervention to stop global warming, which right-wingers believe is overblown as a global threat. Marco Rubio Florida senator Age on Election Day: 45 perruques cheveuxReligion:          Catholic Base: Conservatives Résumé: US senator, former speaker of the Florida House of Representatives, former city commissioner of West Miami Education: B.A. University of Florida. J.D. University of Miami School of Law. Family: Married to Jeanette Dousdebes (1998), with two sons and two daughters. Jeanette is a former Miami Dolphins cheerleader who posed for the squad’s first swimsuit calendar. Claim to fame: Rubio's personal story as the son of Cuban emigres is a powerful narrative, and helped him win his Senate seat in 2010 against a well-funded governor whom he initially trailed by 20 points. Achilles heel: Rubio was part of a bipartisan 'gang of eight' senators who crafted an Obama-approved immigration reform bill in 2013 which never became law – a move that angered conservative Republicans. And he was criticized in 2011 for publicly telling a version of his parents' flight from Cuba that turned out to appear embellished. Donald Trump Real estate developer Age on Election Day: 70 Religion: Presbyterian Base: Conservatives Résumé: Chairman of The Trump Organization. Fixture on the Forbes 400 list of the world's richest people. Star of 'Celebrity Apprentice.' Education: B.Sci. Wharton School of the University of Pennsylvania Family: Married to Melania Trump (2005). Divorced from Ivana Zelníčková (1977-92) and Marla Maples(1993–99). Five grown children. Trump's father Fred Trump amassed a $400 million fortune developing real estate. Claim to fame: Trump's niche in the 2016 campaign stems from his celebrity as a reality-show host and his enormous wealth – more than $10 billion, according to Trump. Because he can self-fund an entire presidential campaign, he is seen as less beholden to donors than other candidates. He has grabbed the attention of reporters and commentators by unapologetically staking out controversial positions and refusing to budge in the face of criticism. Achilles heel: Trump is a political neophyte who has toyed with running for president and for governor of New York, but shied away from taking the plunge until now. His billions also have the potential to alienate large swaths of the electorate. And his Republican rivals have labeled him an ego-driven celeb and an electoral sideshow because of his all-over-the-map policy history – much of which agrees with today's Democrats – and his past enthusiasm for anti-Obama 'birtherism.'

Chris Rock's 33-year-old girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed a diamond ring on her wedding finger on Saturday evening while at the Apollo in the Hamptons 2016 party in New York City. The timing is interesting as the next day the comedian finalized his divorce from wife of 20 years, Malaak Compton-Rock. The ring - a yellow gold double band with a small diamond - could be an engagement ring. As PageSix revealed on Thursday, a friend shared a clear image of the ring and added it was time to celebrate 'new beginnings,' strongly suggesting the standup could be on his way to another marriage. Bling it on! Chris Rock's girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed diamond ring on wedding finger on Sunday the night before his divorce was finalized from wife of 10 years Malaak 'Last night we celebrated new beginnings . . . #lovewins,' the unidentified friend wrote in the caption. The site pointed out Echikunwoke seemed to take a dig at Malaak when she replied 'Bye, Felicia,' which is a catchphrase that pretty much translates to 'don't let the door hit you on the way out,' only not as polite. A friend added crying-laughter emojis. They look good together: The standup and Echikunwoke at the Governor's Ball at the 88th Academy Awards back in February; she does not appear to have the ring on here lace front wigsThe post was then taken down. The beauty glowed as she held onto Rock, who was also in great spirits. She had on a lovely floral-print dress with spaghetti straps and her hair was worn down over her bare shoulders. A source told PageSix, 'she always wears that ring,' which appears to be true as she has had it on several times in the past six months. They have been dating for one year and she lives at his New Jersey home. The last one: Rock and Malaak back in 2014; they have two daughters together and have raised an adopted daughter as well His rep then said Chris was '100 percent' not engaged. On Monday Chris and Malaak both appeared in a New Jersey courtroom to finalise the split, reported TMZ. The 51-year-old comic actor and his wife - who have been separated since 2014 -have two daughters Lola Simone, 14 and  Zahra Savanna, 12. Chris and Malaak Compton-Rock also appear to have been raising eight-year-old Ntombi, who first came to live with them from South Africa when she was six months old, according to the website, although details are unclear. In divorce papers, Malaak listed Ntombi-futhi Samantha as a dependent along with the Rocks’ two biological daughters. The kids: Chris with Malaak and children Lola, Zahra Savanna and Ntombi at the Madagascar 3: Europe's Most Wanted premiere in NYC in 2012 She stated that in addition to their two children, there is a child 'who has resided with the parties since before her first birthday.' But rather mysteriously, a spokesman for Chris told TMZ he does not have an adopted child. TMZ previously reported that back in 2008, the family took in Ntombi who remained in their house and was subsequently enrolled in a local school. She mingles with the big guns: Chris and Megalyn with Harvey Weinstein at the Apollo party The site added that the girl's parents were thought to be unemployed and from South Africa, although it is not known why she was living with the Rock family. They add that when Chris and Malaak began divorce proceedings, Chris maintained contact with his two biological daughters. However their divorce case is sealed so it is not known what settlement was reached. Meanwhile, Chris began dating actress Megalyn earlier this year. Megalyn, who has had recurring roles in 24, ER, CSI Miami, The 4400, 90210 and Damien, was most recently featured as the animal-powered Vixen in the TV series Arrow.

Madonna surprised fans with an unexpected appearance at a 25th anniversary screening of her documentary Truth Or Dare on Wednesday. The superstar showed up at the event held at the Museum of Modern Art in Manhattan to the delight of the 400 or so in the audience. The 58-year-old pop culture icon shared a couple of photos on her Instagram showing her standing between two on-screen images of herself from her Blond Ambition tour of 1990. 'Surreal moment!' she wrote alongside the picture. Scroll down for video 'Surreal moment!' Madonna surprised fans at a 25th anniversary screening of documentary Truth Or Dare and posed next to images of herself from the 1990 Blond Ambition Tour Madonna: Truth Or Dare was first released in May 1991 and followed the Material Girl on tour and showed her behind-the-scenes with then-boyfriend Warren Beatty, praying with her backup dancers and facing arrest for public indecency at her concert in Toronto, Canada. 'So many freedoms we take for granted that we did not have then. Thank you Alek Keshishian. We changed history with this film.!' Madonna wrote. cosplay wigsKeshishian directed the film that was shot in black and white. Who's that girl? The pop icon, who just turned 58, delighted the 400 or so fans gathered to watch the film at the museum Of Modern Art in Manhattan on Wednesday Demure: Madonna wore an off-he-shoulder red dress with white floral detailing and cinched at the waist with a black band for her surprise appearance Sharing 'a kiki': She was accompanied by her daughter Lourdes 'Lola' Leon, 19 In a second photo shared via her Instagram, she's seen sharing 'a kiki' with daughter Lourdes Leon or Lola as she calls her. Madonna wore a red off-the-shoulder dress with a flounce neckline and black spaghetti straps. The frock features white floral detailing, half-sleeves and was cinched under the bust with a black band. She added a matching black and white floral patterned purse and wore her signature blonde hair styled in loose waves to her shoulders. Madonna had just returned from a birthday trip to Cuba with Lola, 19, and adopted children, 10-year-olds David and Mercy. Truth Or Dare AKA In Bed With Madonna showed behind-the-scenes footage of the singer including candid moments with then-boyfriend Warren Beatty and prayer circles with her dancers Getaway: Madonna recently celebrated her 58th birthday with a trip to Cuba accompanied by daughter Lola, 19, and her adopted children David and Mercy, both 10